Cerfifikační program

Česká kryptoměnová asociace má za cíl, aby poskytování služeb v oblasti kryptoměn bylo v České republice na vysoké úrovni a aby celý obor kryptoměn byl v ČR vnímán pozitivně.

Členství v ČKMA je proto umožněno jen firmám, které splní širokou množinu kvalitativních požadavků, sdružených v tzv. Certifikačním programu ČKMA. 

Obsah certifikace

Náhled certifikačního dotazníku je veřejně dostupný na odkaze níže, aby se zájemci o členství mohli na certifikaci předem připravit, a zároveň abychom všem ostatním firmám v oboru ukázali, na co vše je dobré zaměřit svou pozornost, aby podnikání bylo v souladu s právními předpisy, a aby zároveň splňovalo kritéria popsaná v Etickém kodexu asociace a ve Standardech jednání na kryptoměnových trzích, což je soubor pravidel, která doporučujeme splňovat všem subjektům podnikajícím v oboru kryptoměn, v zájmu hodnot popsaných výše.

Certifikační dotazník

Jak probíhá certifikace

Firma, která se uchází o členství v ČKMA a tudíž o certifikaci, nás kontaktuje přes kontaktní formulář a obdrží členskou přihlášku spolu s certifikačním dotazníkem. Uchazeč dotazník vyplní a odevzdá jej k ohodnocení zástupcům ČKMA. V oblastech, kde jsou odpovědi / poskytnuté podklady nedostatečné, jsou uchazeči sděleny připomínky, které může zapracovat do nového, opravného podání. Opravných kol může být i více.

Když uchazeč odevzdá podklady k certifikaci, které vyhoví všem kritériím, je mu udělena certifikace a v okamžiku, kdy uhradí členské příspěvky na následující období, mu začíná běžet členství a je následně zveřejněn na webu v seznamu certifikovaných členů.

Hodnocení uchazečů je neveřejné a je přístupné jen členům ČKMA. Certifikace je nenároková - ČKMA si vyhrazuje možnost neposkytnout certifikaci i bez udání důvodu.

Cerifikace a členství v ČKMA

Členství v ČKMA vzniká okamžikem, kdy jsou splněny dvě podmínky:

  1. je schválena certifikace uchazeče
  2. je zaplacen členský poplatek na nejbliší období (rok nebo měsíc)

Podmínka certifikace pro členství v ČKMA je oboustranná, to znamená, že nelze být členem ČKMA a nebýt certifikován, ale zároveň nelze být certifikován a nebýt členem ČKMA. Členství v ČKMA je jen pro certifikované, a certifikovat se může nechat jen uchazeč o členství v ČKMA.

Pokud člen v libovolný okamžik nemá uhrazeny členské příspěvky na některé období, je mu dle Stanov pozastaveno členství. Neuhradí-li členské příspěvky ve dvou po sobě jdoucích měsících, je mu členství zrušeno a odebrána certifikace.

Platnost certifikace

Certifikace je platná jeden kalendářní rok. Po uplynutí jednoho roku je potřeba certifikaci obnovit opětovným prověřením certifikovaných skutečností. Podrobnosti ohledně způsobu obnovení certifikace budou členům zaslány e-mailem.