Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: ČKMA, z.s.

Radlická 112/22, 150 00 Praha 5
IČO 090 62 831
(dále také jen „Správce“)

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů členů a dalších uživatelů služeb a projektů poskytovaných ČKMA na základě zákona, uzavřeného smluvního vztahu či výslovně uděleného souhlasu subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce údaje uchovává maximálně na období 3 let od posledního využití služby či projektu uživatelem či od ukončení členství nebo do odvolání uděleného souhlasu.

Správce výslovně upozorňuje své uživatele jako subjekty údajů na jejich práva související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely.

Správce provádí s osobními údaji zejména následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání uděleného souhlasu. Správce předává získané jmenné a kontaktní údaje členů ČKMA dalším členům ČKMA, aby byla možná jejich vzájemná spolupráce a dosahování cílů a činností ČKMA.

ČKMA je provozovatelem webových stránek dostupných na internetové adrese www.ckma.cz . V rámci prohlížení těchto stránek uživateli nejsou zpracovávány a ukládány cookies uživatelů, s výjimkou tzv. "technických cookies". Pokud by v tomto došlo na webových stránkách www.ckma.cz ke změně ve způsobech zpracování cookies, zavazuje se ČKMA zpracovávat cookies uživatelů v souladu s platnou právní úpravou a jen s jejich předchozím souhlasem, bude-li to právními předpisy vyžadováno.

Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na kontaktní údaje uvedené v sekci Kontakty.