Statut ombudsmana ČKMA

Česká kryptoměnová asociace (dále jako „asociace“) tímto vydává tento 

STATUT OMBUDSMANA ASOCICE

§1

Ombudsman poskytuje pomoc fyzickým i právnickým osobám při řešení situací vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb členů asociace. Prošetřuje oficiálně podané stížnosti a podněty týkající se kvality poskytovaných služeb a neetického chování členů asociace nastalých s účinností ode dne přijetí tohoto statutu ombudsmana. 

 

§2

Ombudsman je jmenován předsednictvem asociace a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost ombudsmana je pouze v rámci činnosti asociace.

 

§3

Ombudsman vykonává zejména tyto činnosti:

  • Pomáhá žadatelům o pomoc s vyřizováním jejich problémů a stížností
  • Pomáhá se získáním a ověřením informací
  • Zprostředkovává komunikaci mezi příslušným členem asociace a žadatelem o pomoc jako klientem
  • Zjišťuje pravý stav věci a snaží se zjednat nápravu


§4

Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem. Podnět nebo stížnost k oficiálnímu šetření je přijata pouze v písemné formě.

Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno a příjmení, korespondenční adresu, případně e-mail a rodné číslo stěžovatele.

Ve stížnosti je nutno popsat, konkrétní skutečnosti a časovou chronologii popisovaných událostí. 

 

§5

K prošetření stížnosti (pokud je to bezpodmínečně nutné a vážnost či rozsah stížnosti to vyžaduje)  je nezbytné doložení souhlasu s nahlížením do klientské dokumentace, s pořízením kopie nebo výpisu, vedené o klientovi, a to přímo stěžovatelem 


Není-li souhlas ke stížnosti doložen, ombudsman si ho vyžádá. Pokud nebude souhlas i přesto stěžovatelem doložen, může ombudsman šetření stížnosti ukončit. O této skutečnosti informuje stěžovatele.

Ombudsman může požadovat ve stanovené lhůtě doplnění potřebných údajů ke stížnosti. Nejsou-li doplněny, brání to řádnému prošetření stížnosti.


Ombudsman dále nebude prošetřovat podněty a stížnosti, jejichž popis a důvody neodpovídají tomuto statusu.

§6

Na stížnost bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou na emailovou adresu stěžovatele.