Etický kodex České kryptoměnové asociace

1 Základní ustanovení 

 1. Etický kodex (dále také jen „kodex“) ČKMA (dále jen též jako „asociace“) tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a norem upravujících poskytování finančních služeb ze strany řádných členů asociace (dále jen „členové“). Za člena se pro účely tohoto kodexu považují i členové orgánů asociace a osoby vystupující za asociaci. Kodex má za cíl zlepšit etické chování a obchodní kulturu na trhu a zároveň podpořit rovnocenné postavení jeho jednotlivých účastníků. Účelem Kodexu není nahrazovat platné právní předpisy a jejich aplikaci příslušnými regulačními institucemi. Kodex není statický dokument, ale bude se dále rozvíjet v souladu s potřebami trhu. 

2 Obecné zásady chování kryptoměnových společností

 1. Člen při výkonu své činnosti na kryptoměnovém trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásil. 
 2. Člen zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich názvů, jmen, adres. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy člen je povinný údaje poskytnout na základě zákona nebo kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta. Osobní údaje o klientovi člen zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 
 3. Člen přistupuje obezřetně k peněžním tokům, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý. Postupuje tak, aby čelil snahám o zakrytí nekalého původu peněz. 
 4. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti člen uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence. 
 5. Člen netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce. 

3 Pracovníci kryptoměnových společností

 1. Pracovník člena plní své povinnosti, plynoucí z jeho postavení nebo funkce v společnosti, čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu společnosti. 
 2. Pracovník člena se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy společnosti. To především znamená, že samostatně nepodniká s informacemi a výhodami, které získá ve společnosti, v níž je zaměstnán. 
 3. Pracovník člena zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech společnosti, v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své činnosti ve společnosti. 
 4. Pracovník společnosti člena dbá na to, aby jeho vlastní zájmy nebyly ve střetu s povinnostmi, které má vůči společnosti, u níž je zaměstnán, ani vůči jejím klientům, a bez zbytečného prodlení uvědomí své nadřízené o všech okolnostech, které se týkají jeho osoby a o nichž ví nebo se domnívá, že by k takovému střetu zájmů vést mohly. 

4 Obecná pravidla jednání se zákazníky 

 1. Člen přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu. 
 2. Člen poskytuje klientům služby profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí. 
 3. Člen je povinen při komunikaci se zákazníky poskytovat pravdivé, přesné a doložené údaje a nepoužívat údaje dvojsmyslné, přehnané nebo klamavé. Člen nesmí zamlčovat podstatné informace. 
 4. Bez ohledu na způsob zpracování shromážděných informací, je každý člen povinen přijmout taková opatření, která zajistí odpovídající správu informací týkajících se zákazníka a přiměřenou ochranu informací a údajů osobní povahy před jejich poškozením, zcizením či zneužitím. Neopravňuje-li ke zpracování údajů zákon, zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu zákazníkova souhlasu. 
 5. Člen seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným v své společnosti pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti. 

5 Závěrečná ustanovení 

 1. Všichni členové asociace jsou povinni jednat tak, aby šířily dobrou pověst asociace. Členové jsou dále povinni své obchodní partnery přiměřeně povinni informovat ohledně asociace a jejich členství. 
 2. Tento etický kodex byl přijat asociací k 15.4.2020 a je závazný pro všechny členy asociace. 
 3. V záležitostech týkajících se porušení kodexu a rozhoduje představenstvo prostou většinou svých členů. 
 4. ČKMA bude v přiměřených intervalech posuzovat potřebu aktualizace či zpřesnění tohoto kodexu.