Standardy jednání na kryptoměnovém trhu

ČKMA, z.s.  (dále jen ČKMA)

  1. podporujíc jasné a předvídatelné legislativní prostředí, které reflektuje mezinárodně uznávané a osvědčené postupy, a 
  2. za účelem vytváření samoregulačního rámce k podpoře poctivého jednání a k předcházení finanční kriminality a dodržování právních norem v rámci kryptoměnového trhu, 

doporučuje tyto standardy pro jednání na kryptoměnovém trhu (dále jen „Standardy“). 

Část I. 

Vymezení a účel úpravy 

  1. Účelem Standardů je formou doporučení vymezit základní pravidla, která by měly níže uvedené osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti kryptoměn respektovat při poskytování kryptoměnových a souvisejících služeb na území České republiky. Těmito osobami se rozumí zejména ty, které: 
    1. umožňují nákup a prodej kryptoměn (např. kryptoměnové směnárny, kryptoměnové burzy či provozovatelé kryptoměnových „bankomatů“); 
    2. provozují kryptoměnové platební brány či zprostředkovávají jiné převody kryptoměn; 
    3. nabízejí správu kryptoměnových peněženek či jiným způsobem nakládají s kryptoměnovým majetkem zákazníků. 

Část II. 

Principy jednání 

2.1 Vysoký standard jednání. Členové ČKMA (dále jen „Členové“) jednají eticky a napomáhají klientům a obchodním partnerům (dále jen „zákazník“) porozumět jejich službám tak, aby v souladu s etickým kodexem ČKMA zvyšovaly důvěru v oblasti kryptoměn. 

2.2 Dodržování právních předpisů a spolupráce s veřejnými orgány. Členové činí veškerá nezbytná opatření, aby jejich činnost byla v souladu s obecně závaznými právními předpisy soukromého i veřejného práva (např. v oblasti občanského, podnikatelského, trestního, daňového a účetního). V případě potřeby poskytnou v souladu s platnými právními předpisy součinnost příslušným orgánům, aby mohlo být protiprávní jednání náležitě prošetřeno a napraveno. 

2.3 Zodpovědné jednání vůči zákazníkům. Členové jednají vůči zákazníkům zodpovědně, informují je o obchodních podmínkách, poplatcích, rizicích a dalších důležitých faktorech, které souvisejí s předmětem jejich podnikání. Členové chrání osobní údaje a utajované skutečnosti zákazníků v souladu s příslušnou právní úpravou. 

2.4 Slušná, transparentní a nezavádějící komunikace se zákazníky. Veškerá komunikace se zákazníky musí být slušná, jasná a nezavádějící. Členové mají zaveden systém pro přijímání a řešení zákaznických podnětů a stížností. 

2.5 Zveřejňování informací. Členové zveřejňují na svých internetových stránkách základní informace o jejich společnosti a nabízené službě včetně změn významných pro zákazníky. 

2.6 Zodpovědné nakládání se svěřenými prostředky. Členové spravují majetek zákazníků odděleně od vlastního majetku, ať již jde o majetek v podobě kryptoměny, měny s nuceným oběhem (fiat peníze) nebo jiný majetek, tak, aby byla zajištěna ochrana majetku zákazníka. Členové rovněž spravují pouze nezbytnou část kryptoměnového majetku zákazníka (a to např. z důvodu zajištění likvidity či vypořádání obchodních vztahů) v rámci online peněženky (hot wallet). 

2.7 Opatření proti praní peněz a financování terorismu. Členové dodržují zásadu „poznej svého klienta“ (KYC) a mají zavedené systémy na odhalování podezřelých obchodů v souladu s příslušnými právními předpisy. Členové neprovádějí žádné transakce, u nichž existuje podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Členové dále dodržují další povinnosti vyplývající ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zejména pak v oblasti identifikace a kontroly zákazníka. 

2.8 Opatření proti zneužívání trhu. Členové mají zavedeny procesy na odhalení pokusů o manipulaci s cenou kryptoměny a neprovádějí transakce, které vykazují znaky zneužívání trhu či jinak manipulativního jednání. 

2.9 Kontrolní a řídicí systém. Členové mají zavedené procesy a systémy hodnocení rizika včetně nezávislé kontroly tak, aby mohli vykonávat předmětnou činnost zodpovědně a bezpečně s ohledem na svou velikost, obchodní model a organizační uspořádání. Členové mají rovněž zavedeny procesy pro řízení změn, krizové řízení a řízení kontinuity činností. 

2.10 IT a bezpečnost. Členové dbají na dostatečné zabezpečení účtů svých zákazníků a ochranu IT systémů včetně nutnosti jejich pravidelné aktualizace. 

2.11 Střet zájmů. Členové mají zavedeny procesy pro prevenci a uveřejnění vyvstalého střetu zájmů. 

Část III. 

Dodržování principů 

3.1 Členové, kteří se u ČKMA přihlásili k dodržování těchto Standardů, se zavazují uplatňovat všechny principy uvedené v tomto dokumentu. 

3.2 ČKMA vede evidenci Členů, kteří se přihlásili k dodržování Standardů. 

3.3 ČKMA podporuje adopci principů jednání podle části II. napříč trhem s kryptoměnovými službami. 

Část IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tyto Standardy byly zveřejněny s platností a účinností od 15.4. 2020.