Stanovy České kryptoměnové asociace

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

čl. 1
NÁZEV A SÍDLO

ČKMA, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Radlická 112/22, Praha 5 – Smíchov, 150 00. Spolek působí rovněž pod názvem „Česká kryptoměnová asociace“, ať již s dodatkem „z.s.“ či bez něj.

čl. 2

CÍLE SPOLKU

 1. Spolek má v rámci svého poslání za cíl sdružovat a reprezentovat společné zájmy podnikatelů a uživatelů v oblasti kryptoměn.
 2. Cílem spolku je dále
  1. kultivace kryptoměnového prostředí pomocí stanovení "standardů" a vydávání oborových certifikací,
  2. šíření povědomí o kryptoměnách a technologiích s nimi spojených, snaha o vytváření jejich dobrého celospolečenského obrazu,
  3. budování společné sdílené mentorské základny,
  4. pořádání akcí, soutěží a stáží,
  5. rozvíjení spolupráce s podnikatelskou sférou,
  6. vytváření networkingových příležitostí a budování kryptoměnového ekosystému,
  7. poradenská a publikační činnost.

čl. 3
HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

Činnost spolku směřuje k naplnění cílů popsaných v čl. 2 jako společného zájmu jeho členů. Tento cíl je naplňován zejména tím, že

 1. za pomoci aktivního dialogu prosazuje společné zájmy členů v relevantních ekonomických a legislativních oblastech,
 2. průběžně se věnuje navazování nových kontaktů a vazeb (networking),
 3. provádí poradenskou, analytickou a expertní činnost,
 4. poskytuje svým členům i veřejnosti relevantní pořadatelské služby (pořádat odborná setkání, sympozia, konference, semináře, výstavy, kurzy, přednášky a další vzdělávací akce na národní i mezinárodní úrovni, zajišťovat společenské akce, studijní cesty nebo stáže),
 5. zajišťuje vydávání periodických a neperiodických publikací (ediční činnost),
 6. provádí certifikační činnost,
 7. aktivně získává prostředky na zajištění a rozšíření své činnosti,
  zajišťuje další odborné a organizační činnosti naplňující poslání a cíle spolku.

čl. 4
VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU

 1. Vedlejší činnost spolku spočívá v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti podle čl. 3 nebo v hospodárném využití spolkového majetku zejména tím, že svým jménem provozuje obchodní a hospodářskou činnost ve smyslu a rámci obecně závazných právních předpisů.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

 

ČÁST DRUHÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 

čl. 5
VZNIK ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku může být na základě podané přihlášky fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba.
 2. Certifikovaným členem spolku se stává každá fyzická podnikající nebo právnická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek spolku a předsednictvo spolku s jejím přijetím za certifikovaného člena jednomyslně souhlasilo. Souhlasilo-li předsednictvo s přijetím dané osoby za certifikovaného člena, musí být tento člen zapsán do seznamu členů bezodkladně po odevzdání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
 3. Základním členem spolku se stává každá fyzická podnikající nebo právnická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek spolku předseda spolku s jejím přijetím za základního člena souhlasil. Souhlasil-li předseda spolku s přijetím dané osoby za základního člena, musí být tento člen zapsán do seznamu členů bezodkladně po odevzdání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
 4. Přidruženým členem spolku (příznivcem) se stává každá fyzická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek spolku. Tento člen bude zapsán do seznamu členů po odevzdání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.
 5. Vznikem členství fyzická a právnická osoba přistupují k těmto stanovám.

čl. 6
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků upravuje vnitřní předpis.

čl. 7
DRUHY ČLENSTVÍ

 1. Členství může být přidružené (příznivec), základní, certifikované, nebo čestné.
 2. Každý člen může mít pouze jeden druh členství.

čl. 8
CERTIFIKOVANÉ ČLENSTVÍ

 1. Certifikovaný člen je povinen se zásadním způsobem podílet na činnosti a rozvoji spolku. Certifikované členství přechází na právního nástupce.
 2. Certifikovaný člen má dále právo
  1. účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování řádným hlasováním,
  2. volit orgány spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
 3. Certifikovaný člen má dále povinnost
  1. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  2. iniciativně a pravidelně se podílet na činnosti spolku v duchu jeho poslání, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech spolku,
  3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který je v užívání nebo vlastnictví spolku,
  4. dbát dobrého jména spolku,
  5. dodržovat stanovy,
  6. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, lze-li po něm jejich splnění rozumně požadovat a 
  7. řádně a včas platit stanovené členské příspěvky a poplatky.
 4. Podrobnosti ohledně práv, povinností a podmínek certifikovaného členství může upravit vnitřní předpisu spolku.

čl. 9
ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ

 1. Základní člen má právo podílet se na další činnosti spolku podle vlastního uvážení v rámci pokynů předsednictva spolku.
 2. Základní člen má dále právo předkládat podněty a připomínky orgánům spolku
 3. Základní člen má povinnost
  1. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  2. iniciativně a pravidelně se podílet na činnosti spolku v duchu jeho poslání,
  3. šetřit a chránit majetek, který je v užívání nebo vlastnictví spolku,
  4. dbát dobrého jména spolku,
  5. dodržovat stanovy,
  6. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, lze-li po něm jejich splnění rozumně požadovat a 
  7. řádně a včas platit stanovené členské příspěvky a poplatky.
   Podrobnosti ohledně práv, povinností a podmínek základního členství může upravit vnitřní předpisu spolku.

čl. 10
PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

 1. Přidružený člen má právo účastnit se akcí, soutěží, stáží, programů a dalších aktivit konaných spolkem za zvýhodněných podmínek. Přidružení členové mají zároveň právo využít služby ombudsmana spolku.
 2. Přidružený člen má dále právo předkládat podněty a připomínky orgánům spolku.
 3. Přidružený člen má povinnost
  1. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  2. dbát dobrého jména spolku,
  3. dodržovat stanovy,
  4. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, lze-li po něm jejich splnění rozumně požadovat a 
  5. řádně a včas platit stanovené členské příspěvky a poplatky.
 4. Podrobnosti ohledně práv, povinností a podmínek přidruženého členství může upravit vnitřní předpisu spolku.

čl. 11

OMEZENÍ A ROZŠÍŘENÍ ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

 1. Valná hromada může na návrh předsednictva spolku omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s certifikovaným a čestným druhem členství.
 2. Předsednictvo spolku má právo v případech, ve kterých lze certifikovaného nebo čestného člena spolku vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva. Předsednictvo je povinno na nejbližším zasedání valné hromady navrhnout vyloučení člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. Předsednictvo může na návrh předsedy valné hromady pozastavit hlasovací práva člena spolku v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. Před zasedáním valné hromady může předsednictvo své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinno oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí předsednictva od počátku neplatné.
 3. Předseda spolku má právo v případech, ve kterých lze základního nebo přidruženého člena spolku vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva. Předseda je povinen na nejbližším zasedání předsednictva navrhnout vyloučení člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. Před zasedáním valné hromady může předseda své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání předsednictva spolku. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li předsednictvo spolku, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí předsedy od počátku neplatné.
 4. Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do seznamu členů spolku. 

čl. 12
ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství ve spolku zaniká
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku, nerozhodne-li předseda jinak,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vstupem do organizace, která vylučuje jeho členství v jiném spolku,
  5. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě stanovené druhou upomínkou,
  6. když člen nesplňuje podmínky pro daný druh členství,
  7. vyloučením člena z důvodu uvedených v odstavci 2.
 2. Vyloučit certifikovaného nebo čestného člena spolku může výlučně valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů přítomných certifikovaných členů, minimálně však nadpoloviční většinou hlasů všech certifikovaných  členů s platným hlasovacím právem. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů spolku. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej výkonný ředitel. Vylučovanému členovi, popřípadě jeho zástupci, musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, usnesení, rozhodnutí orgánu spolku nebo vnitřní dohody či v době přijetí do spolku nesplňoval předpoklady pro vznik členství.
 3. Vyloučit přidruženého nebo základního člena spolku může předseda spolku. Vylučovanému členovi, popřípadě jeho zástupci, musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, usnesení, rozhodnutí orgánu spolku nebo vnitřní dohody či v době přijetí do spolku nesplňoval předpoklady pro vznik členství.
 4. Rozhodnutí o vyloučení lze vylučovanému členovi doručit prostřednictvím elektronických prostředků. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo jeho členství, proběhne do 3 měsíců od ukončení jeho členství.

čl. 13
ČESTNÉ ČLENSTVÍ

 1. Čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj spolku či dosáhla významných výsledků na národních či mezinárodních akcích a která na návrh předsednictva spolku nebo certifikovaného člena spolku s platným hlasovacím právem schválí valná hromada.
 2. Čestné členství lze nabýt nebo pozbýt usnesením valné hromady přijatým dvoutřetinovou většinou všech certifikovaných členů s platným hlasovacím právem. Čestné členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo omezeno. K nabytí čestného členství je nutný souhlas dotyčné osoby.
 3. Čestní členové se nezapisují do seznamu členů a nevztahují se na ně ustanovení čl. 5 odst. 1 až 3 a čl. 6 až 11 stanov.
 4. Čestný člen má právo účastnit se akcí pořádaných spolkem a užívat zvýhodněných podmínek souvisejících s tímto druhem členství stanovených usnesením nebo rozhodnutím orgánu spolku, respektive se podílet na další činnosti spolku podle vlastního uvážení v rámci pokynů předsednictva spolku. Čestní členové mají rovněž právo být přítomni zasedání valné hromady.

čl. 14
SEZNAM ČLENŮ

 1. Seznam členů spolku vede výkonný ředitel spolku, nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak; ředitel rovněž vede přehled o osobách, které nabyly čestné členství.
 2. Úplný seznam členů obsahuje identifikační údaje, především pak jména, příjmení, kontaktní údaje členů a druh jejich členství. Zápis či výmaz ze seznamu členů provádí bezodkladně předsednictvo spolku nerozhodne-li jinak, a to na základě vzniku či zániku členství dané osoby ve spolku.
 3. Seznam členů není veřejným dokumentem. Člen spolku může do neúplného seznamu členů nahlížet pouze se souhlasem předsedy spolku, nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak. Ostatní osoby mohou do neúplného seznamu členů nahlížet pouze se souhlasem předsednictva spolku.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

čl. 15
ORGÁNY SPOLKU

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. valná hromada,
  2. předsednictvo, a 
  3. kontrolní a rozhodčí komise.

čl. 16
VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
  Členy valné hromady jsou certifikovaní členové spolku. Hlasovat mají právo pouze certifikovaní členové, kteří mají platné hlasovací právo; každý člen má jeden hlas, nestanoví-li vnitřní předpis jinak.

čl. 17

 1. Valná hromada se schází na základě svolání předsednictva. Předsednictvo oznámí zasedání zveřejněním na internetových stránkách spolku minimálně 14 dnů před datem zasedání. Toto oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání valné hromady a dále základní program jednání.
 2. Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání valné hromady na podnět kontrolní a rozhodčí komise, jedné třetiny certifikovaných členů spolku s platným hlasovacím právem nebo z vlastního podnětu předsednictva. Oznámení o  svolání mimořádného zasedání je povinno předsednictvo zveřejnit minimálně 10 dnů před datem konání Vyžadují-li to okolnosti, lze mimořádné zasedání oznámit i ve lhůtě kratší, souhlasí-li s tím ten, kdo dal ke svolání valné hromady podnět. V případě, že předsednictvo svolává valnou hromadu z vlastního podnětu, nelze lhůtu zkrátit.
 3. Členové valné hromady se účastní zasedání valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím telefonu či jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
 4. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné nebo elektronické podobně - emailem). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny nebo dostupné, a údaj o lhůtě, ve které se má certifikovaný člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření certifikovaného člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K platnosti elektronického hlasování se vyžaduje vyjádření certifikovaného člena prostřednictvím emailu, který je uveden v seznamu členů. Předsednictvo spolku oznámí certifikovaným členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

čl. 18
JEDNÁNÍ

 1. Jednání valné hromady řídí předseda spolku, není-li přítomen, tak předseda valné hromady volený na začátku každého zasedání.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina certifikovaných členů s platným hlasovacím právem.
 3. Přítomný certifikovaný člen může zastupovat pouze dva nepřítomné certifikované členy s platným hlasovacím na základě plné moci. Zmocnitel je v tomto případě započten mezi přítomné na valné hromadě.
 4. Valná hromada vydává usnesení závazné pro všechny členy spolku, včetně zaměstnanců spolku, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni konání valné hromady, není-li v něm stanoveno jinak. Nestanoví-li stanovy jinak, přijímá valná hromada usnesení nadpoloviční většinou přítomných certifikovaných členů s platným hlasovacím právem.
 5. Zasedání valné hromady je neveřejné. Nestanoví-li usnesení valné hromady jinak, je hlasování veřejné.
 6. Během zasedání valné hromady je zakázáno užívání alkoholu či jiných omamných látek. Po požití ztratí základní člen hlasovací právo a může být předsedou vykázán z valné hromady. Takto ztracené právo nelze převést ani na jinou osobu k zastupování na valné hromadě.
 7. Z každého zasedání valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný předseda spolku, nepověří-li vedením zápisu jinou osobu.

čl. 19
NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ

 1. Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet certifikovaných členů s platným hlasovacím právem, přeruší předseda spolku, není-li jej, věkem nejstarší člen zasedání valné hromady a svolá do 7 dnů náhradní zasedání.
 2. Náhradní zasedání valné hromady je usnášeníschopné za jakéhokoli počtu přítomných certifikovaných členů.

čl. 20
PŮSOBNOST

 1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží
  1. volba a odvolání členů předsednictva spolku,
  2. volba a odvolání členů kontrolní a rozhodčí komise,
  3. rozhodování o nabytí a pozbytí čestného členství,
  4. vyloučení certifikovaného člena ze spolku,
  5. schvalování a změna stanov,
  6. schvalování a změna vnitřních předpisů,
  7. schvalování strategického plánu spolku a jeho cíle na příští období,
  8. projednávání zprávy předsednictva o jeho činnosti a stavu spolku za předcházející období,
  9. projednávání zprávy o hospodaření a majetku spolku,
  10. -neobsazeno-
  11. rozhodování o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  12. rozhodování o převodech vlastnického práva k nemovitým věcem, jeho nabývání a pozbývání a všech dalších dispozicích s ním
  13. rozhodování o zrušení spolku a způsobu vypořádání jeho majetku,
 2. Ve věcech podle odst. 1 písm. d) a m) rozhoduje valná hromada usnesením přijatým dvoutřetinovou většinou všech certifikovaných členů s platným hlasovacím právem.
 3. Ve věcech podle odst. 1 písm. e), f), l) a m) rozhoduje valná hromada usnesením přijatým dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů certifikovaných  členů s platným hlasovacím právem.
 4. Valná hromada má právo vyhradit si rozhodování v dalších věcech, které jinak náleží do působnosti jiného orgánu spolku, nejedná-li se o věci náležející do jeho výlučné působnosti. Valná hromada má rovněž právo zrušit rozhodnutí jiného orgánu spolku, nenáleží-li daná věc do jeho výlučné působnosti.
 5. Ve věcech náležejících do výlučné působnosti jiných orgánů může valná hromada vydat nezávazná doporučení.

čl. 23
PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku, který je za něj oprávněn jednat ve všech věcech, zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 2. Předsednictvo spolku je nejméně tříčlenné, nejvýše pak sedmičlenné.
 3. Předsednictvo spolku vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy spolku, není-li v rozhodnutí stanoveno jinak.
 4. Předsednictvo spolku ve spolupráci s kontrolní a rozhodčí komisí rovněž sleduje soulad stanov, usnesení a rozhodnutí orgánu spolku s příslušnými právními předpisy. K zajištění tohoto souladu činí vhodná opatření.
 5. Předsednictvo spolku je na požádání povinno o svých rozhodnutích informovat dotčené členy spolku.
 6. Předsednictvo spolku se schází dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Jeho činnost řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku. Předsednictvo spolku je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů, zahrnující přítomnost předseda nebo místopředsedy spolku. Při rovnosti hlasů v předsednictvu spolku rozhoduje hlas předseda spolku (v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy spolku). Zasedání předsednictva spolku svolává předseda spolku (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda spolku) oznámením zveřejněným na internetových stránkách spolku minimálně 10 dnů před datem zasedání. Toto oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání zasedání předsednictva spolku a dále základní program jednání. Členové předsednictva spolku se účastní zasedání buď osobně nebo prostřednictvím telefonu či jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
 7. Předsednictvo spolku může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné nebo elektronické podobě - emailem). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny nebo dostupné, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena předsednictva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K platnosti elektronického hlasování se vyžaduje vyjádření člena předsednictva prostřednictvím emailu, který mu byl přidělen. Předseda spolku oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

čl. 24

 1. Členové předsednictva spolku jsou:
  1. předseda,
  2. místopředseda, a 
  3. člen předsednictva.
 2. Členové předsednictva spolku jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let z řad osob, které jsou představiteli certifikovaných členů asociace. Tito se ujímají své funkce dne následujícího po dni volby. Usnesením valné hromady může být funkční období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o 2 roky vždy jednorázově. V průběhu volebního období předsednictva spolku lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce. Funkční období takto zvolených členů končí posledním dnem volebního období celého předsednictva.
 3. Funkce členů předsednictva spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením a zánikem způsobilosti k výkonu funkce člena předsednictva spolku.
 4. Členové předsednictva spolku jsou z výkonu své funkce odpovědni valné hromadě. 

čl. 25

 1. Do výlučné působnosti předsednictva spolku náleží jednání za spolek navenek.
 2. Do působnosti předsednictva spolku dále náleží vedení spolku, tj. rozhodování ve věcech, které nenáleží do působnosti valné hromady, nebo které se valná hromada ke svému rozhodování nevyhradila, zejména pak
  1. zabezpečení plnění usnesení nebo rozhodnutí orgánů spolku,
  2. zabezpečení činnosti spolku,
  3. rozhodování o organizačních a technických záležitostech spolku,
  4. rozhodování o obchodních a hospodářských záležitostech spolku,
  5. zabezpečení hospodárného využívání a udržování majetku,
  6. rozhodování o finančních záležitostech spolku,
  7. schvalování rozpočtu spolku,
  8. rozhodování o rozdělování prostředků v rámci schváleného rozpočtu
  9. schvalování rozpočtu jednotlivých akcí,
  10. rozhodování o personálních záležitostech spolku,
  11. pozastavení členských práv člena spolku,
  12. přijetí fyzické nebo právnické osoby za certifikovaného člena spolku,
  13. rozhodování o převodech vlastnického práva k movitým věcem, jeho nabývání, pozbývání a další dispozice s ním,
  14. vypracování strategického plánu spolku,
  15. vypracování závěrečné roční zprávy,
  16. rozhodování o vstupu spolku do jiné právnické osoby,
  17. rozhodování o sloučení spolku s jinou právnickou osobou a 
  18. schvalování účetní závěrky a roční závěrečné zprávy.
 3. K věcem náležejícím do výlučné působnosti jiných orgánů spolku může předsednictvo spolku vydávat nezávazná doporučení.
 4. Předsednictvo a jeho jednotliví členové jednají jménem spolku v mezích svých oprávnění daných jim stanovami, usnesením nebo rozhodnutím orgánu spolku.

čl. 26

 1. Předseda předsedá jednání předsednictva spolku, řídí jeho činnost a reprezentuje spolek navenek.
 2. Nemůže-li předseda spolku řádně vykonávat svou funkci, přechází působnost této funkce na místopředsedu spolku. 

 čl. 27
VEDENÍ SPOLKU

 1. Vedení spolku zajišťuje běžnou činnost spolku, kdy pod vedením předsedy a výkonného ředitele spolku plní úkoly stanovené orgány spolku.
 2. Členy vedení spolku jsou předseda spolku, výkonný ředitel a jeho kancelář.
 3. Výkonný ředitel spolku je jmenován a odvoláván předsednictvem spolku pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do působnosti předsednictva spolku na dobu 5 let, není-li v rozhodnutí o jmenování uvedeno jinak. Usnesením předsednictva spolku může být funkční období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o 2 roky vždy jednorázově.  Ředitel se ujímá své funkce dne následujícího po dni jmenování, není-li v rozhodnutí o jeho jmenování uvedeno jinak. Ze své funkce je odpovědný předsednictvu spolku.
 4. Výkonný ředitel je oprávněn jednat jménem spolku v rámci činnosti vymezené rozhodnutím podle odstavce 3. Nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak, vykonává zejména tyto administrativní činnosti
  1. koordinuje činnosti členů spolku,
  2. zajišťuje styk členů spolku s ostatními orgány,
  3. vede administrativu spolku (vedení zápisů ze zasedání valné hromady),
  4. vede seznam členů spolku, archiv usnesení a rozhodnutí spolku,
  5. vybírá členské příspěvky a poplatky,
  6. uděluje členům spolku upomínky o zaplacení členských příspěvků,
  7. přijímá přihlášky nových členů,
  8. vypracovává rozpočet spolku a rozpočty jednotlivých akcí,
  9. odpovídá za přípravu účetní závěrky spolku a 
  10. vede účetnictví hlavního spolku i pobočných spolků

čl. 28
PORADNÍ, PRACOVNÍ A DALŠÍ KOMISE SPOLKU

 1.  Předseda spolku zřizuje stále poradní a pracovní komise a skupiny pro jednotlivé úseky odborné problematiky.
 2. Podrobnosti týkající se jednání komisí a skupin spolku upraví jejich statut, který schvaluje předseda spolku.

čl. 29
OMBUDSMAN

 1. Předseda spolku jmenuje a odvolává ombudsmana spolku.
 2. Ombudsman je oprávněn jednat jménem spolku při řešení stížností nebo reklamace členů ohledně služeb poskytnutých ze strany certifikovaného nebo základního člena.
 3. Podrobnosti týkající se jednání ombudsmana stanoví statut, který schvaluje předseda spolku.

čl. 30
KONTROLNÍ A ROZHODČÍ KOMISE

 1. Kontrolní a rozhodčí komise (dále také jen „komise“) je nejvyšším kontrolním a rozhodčím orgánem spolku.
 2. Komise je tvořena 3 členy volenými valnou hromadou na dobu 5 let, kteří se ujímají své funkce dne následujícího po dni volby.
 3. Komise má výlučnou působnost kontrolovat hospodaření spolku a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání valné hromady. Dále má výlučnou působnost rozhodovat spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena spolku. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, rozhoduje hlas nejstaršího člena.
 4. Komise má zejména právo
  1. vyžádat si od předsedy a vedení spolku podklady o hospodaření spolku,
  2. vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě,
  3. účastnit se jednání vedení spolku s hlasem poradním,
  4. podávat mezi valnými hromadami výklad stanov a usnesení či rozhodnutí orgánů spolku a 
  5. v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání valné hromady.
 5. Funkce člena komise je neslučitelná s výkonem funkce v jiném orgánu spolku nebo jiným pověřením v rámci spolku.
 6. Členové komise se účastní zasedání komise buď osobně nebo prostřednictvím telefonu či jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
 7. Komise může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné nebo elektronické podobě - emailem). Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny nebo dostupné, a údaj o lhůtě, ve které se má člen komise vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena komise s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K platnosti elektronického hlasování se vyžaduje vyjádření člena komise prostřednictvím emailu, který je uveden v seznamu členů.

čl. 31
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEK

 1. Za spolek jedná předsednictvo spolku v rozsahu vyplývajícím ze stanov spolku. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením své funkce dva členové předsednictva.
 2. Za spolek jedná a podepisuje také výkonný ředitel v rozsahu určeném rozhodnutím o jeho jmenování. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.
 3. Za spolek jednají a podepisují též zaměstnanci spolku v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů spolku. Podepisují se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo o svém pracovním zařazení.
 4. Za spolek jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené předsednictvem spolku. Podepisují se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo jiný údaj o jejich zástupčím oprávnění. 

ČÁST ČTVRTÁ

MAJETEK

čl. 32

 1. Za zdroj majetku spolku se považuje zejména vlastní movitý a nemovitý majetek spolku, majetek převedený do vlastnictví spolku, případně finanční a jiné prostředky získané prodejem cizího či vlastního majetku a příjmy podle čl. 32 odst. 1 stanov.
 2. Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, který mu byl svěřen k užívání.

čl. 33
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Za hospodaření spolku odpovídá valné hromadě předsednictvo spolku. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými předpisy.
 2. Valná hromada může na návrh kontrolní a rozhodčí komise stanovit rozsah odpovědnosti členů předsednictva, popřípadě tyto členy zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena spolku, zaměstnance spolku či člena vedení spolku. Není-li ustavena kontrolní a rozhodčí komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce základní člen spolku. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit valná hromada svým usnesením.

čl. 34

 1. Hospodářským rokem spolku je období od 1. 1. do 31. 12. daného roku.
 2. Spolek vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá výkonný ředitel, nerozhodne-li předsednictvo jinak.
 3. Předsednictvo spolku předkládá na zasedání valné hromady ke schválení roční účetní závěrku, nerozhodne-li jinak. K této závěrce přikládá komise zprávu.

čl. 35

 1. Finanční prostředky spolku jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.
 2. Podpisové právo k účtům spolku náleží předsedovi a výkonnému řediteli spolku. Rozhodnutím předsednictva spolku může být toto právo dáno i dalším osobám.

čl. 36
PŘÍJMY A VÝDAJE

 1. Příjmy spolku tvoří zejména
  1. členské příspěvky a poplatky,
  2. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  3. jiné příspěvky a dotace,
  4. dary od organizací a fyzických osob,
  5. jiné dary a granty a 
  6. účastnické poplatky z akcí pořádaných spolkem.
 2. Výdaje spolku tvoří zejména
  1. administrativní a provozní výdaje,
  2. výdaje na obnovu, opravy a investice,
  3. výdaje na akce pořádané spolkem a 
  4. příspěvky členům spolku na účast na akcích pořádaných spolkem nebo jinou organizací.

čl. 37
FOND

 1. Fond může zřídit předseda spolku.
 2. Předseda spolku rozhodne o druhu fondu s určením jeho účelu, o zdrojích pro tvorbu a průběžné dotování každého fondu a o způsobech a výši čerpání z jednotlivých fondů s tím, že jmenuje garanta každého fondu, který má právo rozhodovat o výdajích fondu a za hospodaření fondu odpovídá valné hromadě.

čl. 38
LIKVIDACE

V případě zrušení spolku bez právního nástupce rozhoduje valná hromada o vypořádání majetku ve smyslu předání zůstatku neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

ČÁST PÁTÁ

POBOČNÝ SPOLEK

 

čl. 39
OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předseda spolku je oprávněn rozhodnout o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
 2. O zrušení nebo přeměně pobočného spolku je rovněž oprávněn rozhodnout nejvyšší orgán pobočného spolku.
 3. Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku.
 4. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu spolku a musí vyjadřovat jeho vlastnost pobočného spolku.
 5. Pobočný spolek je povinen přijmout vlastní vnitřní předpisy blíže upravující vnitřní poměry pobočného spolku. Statutární orgán pobočného spolku je povinen zajistit, aby aktuální znění vnitřního předpisu pobočného spolku bylo řádně a včas zapsáno ve spolkovém rejstříku a uloženo v příslušné sbírce listin.
 6. Pobočný spolek je povinen přispívat k rozvoji spolku jako celku a podílet se na jeho činnosti.

čl. 40
ČLENSTVÍ

 1. Práva a povinnosti členů pobočného spolku vůči příslušnému pobočnému spolku se přiměřeně řídí ustanoveními o členství podle stanov hlavního spolku; podrobnosti upraví vnitřní předpis pobočného spolku.
 2. Členstvím v pobočném spolku vzniká členství v hlavním spolku; to platí i o zániku členství.

čl. 41
ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

 1. Orgány pobočného spolku jsou předseda pobočného spolku.
  Předseda pobočného spolku je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem pobočného spolku. Předseda pobočného spolku je jmenován a odvoláván předsedou hlavního spolku na dobu 3 let.
 2. Předseda pobočného spolku je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním pobočného spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 3. Předseda pobočného spolku může pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do jeho působnosti jmenovat ředitele. Ten je ze své funkce odpovědný předsedovi pobočného spolku. Ředitel je oprávněn jednat jménem pobočného spolku v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s předsedou pobočného spolku. Uzavírat smlouvy za pobočný spolek nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě plné moci mu udělené a podepsané předsedou pobočného spolku. Má právo účastnit se jednání valné hromady hlavního spolku s hlasem poradním.
 4. Předseda pobočného spolku jedenkrát ročně překládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření pobočného spolku.

čl. 42
MAJETEK, RUČENÍ A LIKVIDACE

 1. Pobočný spolek hospodaří samostatně a při hospodaření se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pobočný spolek může nabývat nemovitý majetek pouze se souhlasem předsednictva hlavního spolku.
 3. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku.
 4. Pobočný spolek zaniká nejpozději spolu se zánikem hlavního spolku. V případě zrušení spolku bez právního nástupce připadá likvidační zůstatek hlavnímu spolku.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

čl. 43
JEDNACÍ ŘÁD

Podrobnosti týkající se jednání orgánů spolku upraví vnitřní předpis.

čl. 44
ARCHIV USNESNÍ A ROZHODNUTÍ

 1. Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen „archiv") obsahuje zejména
  1. usnesení valné hromady,
  2. vnitřní předpisy spolku,
  3. rozhodnutí předsednictva spolku,
  4. rozhodnutí předsedy spolku,
  5. rozhodnutí kontrolní a rozhodčí komise,
  6. rozhodnutí výkonného ředitele spolku,
  7. doporučení valné hromady, předsednictva, předsedy nebo kontrolní a revizní komise,
  8. zápisy ze zasedání valné hromady.
 2. Archiv vede výkonný ředitel spolku, nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak.
 3. Člen spolku může do archivu nahlížet pouze se souhlasem předsedy spolku, nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak. Ostatní osoby mohou do archivu nahlížet pouze se souhlasem předsednictva spolku.

HLAVA II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 45

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku.